19 de maig 2017

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS

El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat: Comparison of the Marginal Fit of Cobalt-Chromium Metal-Ceramic Crowns Fabricated by CAD/CAM Techniques and Conventional Methods at Three Production Stages (Comparació de l’ajust marginal de corones de metall-ceràmica fabricades per tècniques CAD/CAM i mètodes convencionals, en les tres etapes de producció, publicat a la revista The International Journal Of Prosthodontics.

L'objectiu d'aquest estudi va ser comparar l'ajust marginal de les corones de cobalt-crom fabricat usant motlles convencionals i el disseny / fabricació de assistit per ordinador (CAD / CAM) en tres sistemes diferents, i en les tres etapes de producció: còfia metàl·lica, després de cocció de la porcellana, i després de la cimentació.

Es va constatar que l'etapa de cocció de porcellana va millorar l'ajust marginal i que les  tècniques de CAD / CAM van presentar un millor ajust marginal que la técnica de colada convencional en totes les etapes de fabricació.

12 de maig 2017

PUBLICACIÓ CIENTÍFICA a la revista MEDICAL RESEARCH ARCHIVES.

El Dr. Josep Cabratosa és coautor d'un article científic titulat:  POLYETHERETHERKETONE (peek) AS A MEDICAL AND DENTAL MATERIAL A LITERATure review (PEEK Com material mèdic i dental. Revisió de la literatura), publicat a la revista MEDICAL RESEARCH ARCHIVES.

L'objectiu d'aquesta  revisió va ser avaluar la polieteretercetona (PEEK) com a material alternatiu al titani en casos clínics mèdics i dentals.

La literatura suggereix que el PEEK pot ser  una alternativa al titani, especialment en casos d'ortopèdia i en implantologia oral.  Tanmateix es requereixen estudis addicionals per obtenir suficient base científica per permetre el seu ús com a material permanent.